top of page
Lab Experiments_edited_edited.jpg

ทีมงาน

เราคือใคร

เมแกน
 (เนตรชนก)

ผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO

 • นักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก NSF

 • ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเคมี Georgia Tech สหรัฐอเมริกา

 • ที่ปรึกษาด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์สำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและน้ำมันและก๊าซ

 • ผู้จัดการฝ่ายผลิตและนักวิจัยของบริษัทผู้ผลิตพลาสติก

 • อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี

229-443-3022

 • Instagram
 • Facebook
 • LinkedIn

เดือนมาศ
 

ผู้ร่วมก่อตั้งและ CTO

 • เจ้าของทะเบียนสูตรสารเคมีในครัวเรือนและเคมีเกษตร

 • CMO ของบริษัทเคมีภัณฑ์ อาหาร และเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์

 • ผู้จัดการโรงงานบริษัทผลิตเคมีภัณฑ์ 8 ปี

 • นักวิจัยด้านอาหารเสริม เครื่องสำอาง และเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ

 • ที่ปรึกษาด้านระบบการผลิต

 • Facebook
 • Instagram
bottom of page